BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Argraffiadau Cynghorydd newydd wedi chwe mis…

Chwe mis yn ôl, etholwyd y Cynghorydd Plaid Cymru dros Lanrug, Beca Brown i’r Cyngor Sir. Y cwestiwn mawr ydi a fyddai hi’n annog eraill i’r swydd?

Galw ar Gyngor Gwynedd i weithredu er mwyn lleihau allyriadau carbon

“Mae’n amser i Wynedd symud gyda’r oes, a chyflawni ei haddewidion: dad-fuddsoddi mewn tanwydd ffosil a stopio adeiladu pwerdai nwy"

Trigolion Llanberis yn anhapus am bobol sy’n gwersylla’n anghyfreithlon

“Byddan nhw yn ein gardd gefn ni nesaf"

Teyrngedau i seiclwr 66 oed a fu farw mewn gwrthdrawiad ger Pen-y-pass

“Bydd colled fawr ar ôl Andy, ei synnwyr digrifwch sych a’i ffraethineb yn difyrru pawb"

Hawl i Fyw Adra: yr argyfwng tai “yn teimlo fel brwydr barhaus”

Rhys Tudur wedi annerch y dorf y tu allan i bencadlys Cyngor Gwynedd ddoe (dydd Sadwrn, Medi 25)

Be sy’n y rhifyn yma??

Rhifyn Hydref Eco'r Wyddfa ar gael! 

Gwaith uwchraddio ceblau trydan yn Eryri i ddechrau yn yr hydref

Bydd ceblau tanddaearol newydd yn cael eu gosod rhwng gorsafoedd pŵer Dinorwig a Pentir

Rhybuddio ymwelwyr i osgoi morloi ar ôl aflonyddu diweddar

“Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt felly cadwch draw a mwynhewch o bell.”

Mwy o bobol yn anwybyddu ceisiadau i hunanynysu neu brofi am Covid-19 yng Ngwynedd

“Erbyn hyn, mae ein cymunedau wedi cael llond bol ar y pandemig a dydy’r ymateb i’r rhai sy’n olrhain ddim yn gadarnhaol"

Poblogaidd wythnos hon

Etholaeth Arfon yn diflannu yn ôl cynlluniau newydd y Comisiwn Ffiniau

Fe fydd Caernarfon a Dolgellau gyda'i gilydd mewn un etholaeth newydd, a Bangor a Llanrwst mewn un arall

Treialon Cŵn Defaid Nant Peris a’r Cylch 2021

Diwrnod llwyddiannus gyda 64 yn cystadlu.

Bangor 1876 3-0 Llanberis

Y darans yn chwara'n dda er gwaetha'r sgôr.

Yn fyw o Gŵyl Bro: dydd Sadwrn

Y diweddaraf o'r holl ddigwyddiadau lleol sy'n cael eu cynnal yn rhan o'r ŵyl dros y penwythnos

Partneriaeth newydd i droi eiddo eglwysig segur yn dai fforddiadwy

Elusen Cyfiawnder Tai Cymru wedi dewis cydweithio â Grŵp Cynefin i geisio troi eglwysi a chapeli segur yn gartrefi ar gyfer pobol leol

Ymgyrchydd yn galw am ragor o hyfforddiant CPR a diffibrilwyr yng Nghymru

"Mae llefydd fel Ffrainc, Swistir a Norwy efo diffibs rownd bob cornel, ac mae'r ffigyrau o bobol sy'n byw ar ôl cael trawiad lot uwch"

Canfod llygredd sylweddol o ficro-plastigion ar gopa’r Wyddfa

Mae'r samplau o ficro-plastigion wedi eu canfod yn ystod arolwg o bridd y mynydd

Cynghorau Cymru yn croesawu ffoaduriaid o Affganistan

“Fyddwn i ddim eisiau gweld mewn mis fod nifer o unigolion a theuluoedd yn cael eu lladd yn Affganistan pan roedd gennym ni’r cyfle i helpu nhw"

Plannu miloedd o goed yn Eryri gan addo helpu amaethwyr a’r amgylchedd

"Dod â buddion amaethyddol trwy greu terfynau caeau cadarn a dibynadwy yn ogystal â chysgod hanfodol i anifeiliaid fferm"

Dringo i gopa Crib Goch i ddatgan ‘Nid yw Cymru ar Werth’ yn “dangos difrifoldeb” y sefyllfa

Y criw wedi dewis gwneud y daith "er mwyn trio amlygu bod ein cymunedau ni dan warchae"

Siopa’n lleol

Glyntwrog

Ty tafarn sydd yn cynnig prydau ffres yn Llanrug.

Blodyn Haul

Cardiau ac addurniadau, pob dim wedi ei wneud â llaw. Gyrrwch neges i archebu neu am fwy o fanylion.

Cegin Fach Emma

Cegin fach sydd yn cynnig bwyd i fynd yn Llanrug.

Caban

Caffi sydd yn cynnig prydau ffres, wedi ei leoli ym Mrynrefail

Rhifynnau digidol