BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

“Angen gweithredu ar frys” i helpu’r sefyllfa twristiaeth yn Llanberis, medd Siân Gwenllian

Mae'r AoS dros Arfon wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr Cyngor Gwynedd i fynegi pryderon lleol

“Angen gweithredu ar frys” i fynd i’r afael â phryder lleol ac i helpu twristiaeth medd AS

Mae'r AS wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr y cyngor i fynegi pryderon am y sefyllfa yn Llanberis

Cais UNESCO – galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg

Mae Cylch yr Iaith yn galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg Gwynedd rhag sgileffeithiau dynodi ardaloedd chwarelyddol yn Safle Treftadaeth y Byd.

Cyn-Gomisiynydd Heddlu’n cynnig ateb i “broblem” cartrefi modur Cyngor Gwynedd

Mae hyn yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sydd yn ymweld â'r sir mewn cartrefi modur

‘Gofodau gwneud’ yn dod â’r gymuned ynghyd gyda thechnoleg

Mae menter Ffiws yn cynnig gofodau i gymunedau Gwynedd gael rhannu offer adeiladu a threialu syniadau, gyda naw safle newydd i agor yn fuan

Taith Lle-CHI yn gyfle i ddathlu treftadaeth bröydd chwarelyddol y gogledd

Ifor ap Glyn yn gobeithio y byddai rhoi statws Safle Treftadaeth y Byd i'r ardaloedd hyn yn sbardun i roi hwb i ailgysylltu pobol â'u treftadaeth

Lansio gŵyl newydd sy’n helpu cymunedau i gamu mlaen o Covid

Cyfle pob cymuned yng Nghymru i gynnal eu Gŵyl Bro eu hunain ar 3-5 Medi

Cynghorydd yng Ngwynedd yn honni fod swyddi lletygarwch ar gael er gwaethaf ofnau am ddiweithdra

“Dydi’r gwaith ddim yn broblem cyn belled â bod pobol yn barod i wneud y gwaith," meddai un cynghorydd o Ben Llŷn

Cyngor Gwynedd yn gwrthwynebu gwario £205 biliwn ar arfau niwclear

“Beth am roi cychwyn ar adfer y syniad o Gymru Ddi-Niwclear? Dyna fyddai cyfraniad go iawn i genedlaethau’r dyfodol!"

Poblogaidd wythnos hon

Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd yn “hwb i falchder lleol” ardaloedd ôl-chwarelyddol Gwynedd

“Dwi’n falch iawn o glywed y newyddion y bydd Cyngor Rhyngwladol Henebion a Safleoedd yn argymell bod Pwyllgor Treftadaeth y Byd yn cymeradwyo'r cais"

208293859_321349279703328

AS yn ymweld â chynllun bwyd Cwm-y-glo a Llanrug

Mae Siân Gwenllian AS wedi diolch i’r gwirfoddolwyr am eu “gwaith anhunanol”

Cyngor Gwynedd ddim am godi prisiau cinio ysgol

Daeth y penderfyniad yn dilyn pryderon bod cinio ysgol eisoes yn rhy ddrud
196542986_531402767857204

Dydy stori fach ddim yn fach i bawb: Nia ym myd Newyddiadura

Nia George o Frynrefail yn trafod ei phrofiadau ar gwrs newyddiadura a phwysigrwydd newyddion bro.

Ysgol Gymuned Penisarwaun yn cefnogi Cymru yn yr Ewros 

Pob hwyl i dîm Cymru fory! Cymru am Byth! 

Pob lwc Cymru! 

Ysgol Dolbadarn yn cefnogi tim peldroed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2020 #CmonCymru 
IMG_9168

C’mon Cymru!

Wal Goch Dosbarth Yr Wyddfa, Ysgol Waunfawr

Rhifyn Gorffennaf Eco’r Wyddfa allan rŵan

Mae rhifyn Gorffennaf y papur bro ar gael o'ch siopau lleol. Beth sydd rhwng y cloriau?

Croesawu Cynlluniau Canolfan Iechyd Weun

Mae’r cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Gofal Cychwynnol yn Waunfawr wedi eu cymeradwyo

“Safle Treftadaeth y Byd” yn fygythiad i’r Gymraeg?

Galwad am warchod cymunedau rhag gor-dwristiaeth.

Siopa’n lleol

Glyntwrog

Ty tafarn sydd yn cynnig prydau ffres yn Llanrug.

Cacennau Elin

Cysylltwch er mwyn archebu cacennau ffres!

Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Fandangles

Siop annibynol yng nghanol Llanberis sydd yn gwerthu pob math o bethau anarferol a diddorol.