BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Teyrngedau i seiclwr 66 oed a fu farw mewn gwrthdrawiad ger Pen-y-pass

“Bydd colled fawr ar ôl Andy, ei synnwyr digrifwch sych a’i ffraethineb yn difyrru pawb"

Hawl i Fyw Adra: yr argyfwng tai “yn teimlo fel brwydr barhaus”

Rhys Tudur wedi annerch y dorf y tu allan i bencadlys Cyngor Gwynedd ddoe (dydd Sadwrn, Medi 25)

Be sy’n y rhifyn yma??

Rhifyn Hydref Eco'r Wyddfa ar gael! 

Gwaith uwchraddio ceblau trydan yn Eryri i ddechrau yn yr hydref

Bydd ceblau tanddaearol newydd yn cael eu gosod rhwng gorsafoedd pŵer Dinorwig a Pentir

Rhybuddio ymwelwyr i osgoi morloi ar ôl aflonyddu diweddar

“Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt felly cadwch draw a mwynhewch o bell.”

Mwy o bobol yn anwybyddu ceisiadau i hunanynysu neu brofi am Covid-19 yng Ngwynedd

“Erbyn hyn, mae ein cymunedau wedi cael llond bol ar y pandemig a dydy’r ymateb i’r rhai sy’n olrhain ddim yn gadarnhaol"

Etholaeth Arfon yn diflannu yn ôl cynlluniau newydd y Comisiwn Ffiniau

Fe fydd Caernarfon a Dolgellau gyda'i gilydd mewn un etholaeth newydd, a Bangor a Llanrwst mewn un arall

Treialon Cŵn Defaid Nant Peris a’r Cylch 2021

Diwrnod llwyddiannus gyda 64 yn cystadlu.

Bangor 1876 3-0 Llanberis

Y darans yn chwara'n dda er gwaetha'r sgôr.

Poblogaidd wythnos hon

Yn fyw o Gŵyl Bro: dydd Sadwrn

Y diweddaraf o'r holl ddigwyddiadau lleol sy'n cael eu cynnal yn rhan o'r ŵyl dros y penwythnos

Partneriaeth newydd i droi eiddo eglwysig segur yn dai fforddiadwy

Elusen Cyfiawnder Tai Cymru wedi dewis cydweithio â Grŵp Cynefin i geisio troi eglwysi a chapeli segur yn gartrefi ar gyfer pobol leol

Ymgyrchydd yn galw am ragor o hyfforddiant CPR a diffibrilwyr yng Nghymru

"Mae llefydd fel Ffrainc, Swistir a Norwy efo diffibs rownd bob cornel, ac mae'r ffigyrau o bobol sy'n byw ar ôl cael trawiad lot uwch"

Canfod llygredd sylweddol o ficro-plastigion ar gopa’r Wyddfa

Mae'r samplau o ficro-plastigion wedi eu canfod yn ystod arolwg o bridd y mynydd

Cynghorau Cymru yn croesawu ffoaduriaid o Affganistan

“Fyddwn i ddim eisiau gweld mewn mis fod nifer o unigolion a theuluoedd yn cael eu lladd yn Affganistan pan roedd gennym ni’r cyfle i helpu nhw"

Plannu miloedd o goed yn Eryri gan addo helpu amaethwyr a’r amgylchedd

"Dod â buddion amaethyddol trwy greu terfynau caeau cadarn a dibynadwy yn ogystal â chysgod hanfodol i anifeiliaid fferm"

Dringo i gopa Crib Goch i ddatgan ‘Nid yw Cymru ar Werth’ yn “dangos difrifoldeb” y sefyllfa

Y criw wedi dewis gwneud y daith "er mwyn trio amlygu bod ein cymunedau ni dan warchae"

Datgelu’r camau nesaf ar gyfer safle treftadaeth UNESCO diweddaraf Cymru

“Eisoes, mae’r gwaith o ddatblygu’r enwebiad wedi arwain at ddenu dros £1m o fuddsoddiad allanol"

Cynghorwyr yn galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd i adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol ar unwaith

Fe lofnododd y mwyafrif o aelodau lythyr yn atgoffa Cabinet Cyngor Gwynedd o'u haddewid i adolygu'r cynllun "ar frys"

Cyhoeddi rhifyn Awst + Medi Eco’r Wyddfa

Mae'r rhifyn bellach ar gael o'r siopau arferol! Ond beth sydd yn y rhifyn?

Siopa’n lleol

Scent My Love

'Candle Melts' gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Canhwyllau Eryri

Canhwyllau Soi, Tryledwyr a Gwêr Todd Moethus. Arllwyswyd â Llaw yng Nghymru.

Cotwm

Gwaith gwnio gan Donna Marie.

Menter Fachwen

Cefnogi unigolion ag anableddau, er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.

Rhifynnau digidol