BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Cynllun Cyngor Gwynedd yn anelu at gyfle cyfartal i drigolion y sir

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal gan fod “diddymu gwahaniaethu yn flaenoriaeth” yn y sir

‘Rhwystrau i gael swyddi wedi gwaethygu ers Covid’

Lowri Larsen

Yn ôl Kelvin Roberts, mae’r rhwystrau wedi dwysáu ers y cyfnodau clo gan fod pobol wedi bod yn mynd allan yn anamlach

Ymgynghori ar ddulliau cyfathrebu Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd

“Mae deall beth yw’r ffyrdd gorau a mwyaf addas i Wasanaethau Cymdeithasol y Cyngor cyfathrebu a rhannu gwybodaeth gyda’r cyhoedd yn bwysig iawn”

Uno mentrau cymunedol a bod yn “gerbyd i sicrhau mwy o rym i gymunedau”

Cadi Dafydd

“Be’ rydyn ni eisiau ydy stopio’r echdynnu o’r cyfoeth a’r arian yma, fel ei fod o’n aros yn ein cymunedau,” medd Prif Swyddog Cymunedoli Cyf
202474992_105953951659240-1

Bwrw bol yng Nghwm-y-glo

Siân Gwenllian

Bydd cymhorthfa ar y cyd yn cael ei chynnal yn y pentra
IMG_4908

Dyfodol Tŷ’r Ysgol, Llanrug

Eco'r Wyddfa

Dyma erthygl o rifyn mis Tachwedd Eco’r Wyddfa am ddyfodol safle Tŷ’r Ysgol, Llanrug

Galw ar drigolion Gwynedd sydd angen tai i gofrestru â Tai Teg

Lowri Larsen

“Rydym ar hyn o bryd yn colli 90 o bobol ifanc o Wynedd [bob mis], sy’n mynd a ddim yn dod nôl,” medd y Cynghorydd Craig ab Iago

Galw am ateb i broblem llifogydd yn Llanrug sy’n ymestyn dros ddegawdau

Elin Wyn Owen

Ers 2009, mae deg o dai wedi eu hadeiladu ar blot wrth y lôn fawr sy’n rhedeg trwy’r pentref, ac mae rhai o’r farn fod hyn wedi gwaethygu’r sefyllfa

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn: “Gweledigaeth i weithio gyda’n gilydd”

Sicrhau bod cymunedau’n ffynnu a’u bod nhw’n llewyrchus yn y tymor hir yw’r nod, medd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

Croesawu ailagor Parc Dudley

Non Tudur

Bydd digwyddiad i ddathlu ailagor y parc natur yn y Waun-fawr ger Caernarfon yn cael ei gynnal ddiwedd y mis

Cadw dau safle’n cyflymu amseroedd ymateb yr ambiwlans awyr, yn ôl data

Plaid Cymru’n galw o’r newydd am gadw’r safleoedd yng Nghaernarfon a’r Trallwng

“Angen mwy o eglurder” ynglŷn â Pharc Cenedlaethol arfaethedig newydd yn y gogledd-ddwyrain

Bydd cyfle i rannu barn mewn cyfres o sesiynau ymgysylltu dros yr wythnosau nesaf

Prifysgol Bangor a’r Gymuned

Diweddariad ar ddatblygiadau’r Brifysgol o ddiddordeb ac o fudd i’r gymuned leol (Hydref 2023)

Tlws Cymru 2023-2024

Elgan Rhys Jones

2il Rownd Tlws Cymru

Cymeradwyo cynnig i godi ffioedd trwyddedau tacsis yng Ngwynedd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r penderfyniad wedi arwain at bryderon y gallai prisiau tacsis gynyddu

Lansio cynllun twristiaeth gynaliadwy yng Ngwynedd

Mae Cynllun Gwynedd ac Eryri 2035 yn adnabod tair egwyddor ar gyfer sicrhau cynaliadwyedd yn y dyfodol

Fandangles

Siop annibynol yng nghanol Llanberis sydd yn gwerthu pob math o bethau anarferol a diddorol.

Perthyn

Crefftau Perthyn. Cynnyrch a chelf unigryw i’r ty, neu anrheg bersonol.

Tesni Calennig

Gemwaith arian wedi eu creu â llaw.

Caban

Caffi sydd yn cynnig prydau ffres, wedi ei leoli ym Mrynrefail