BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Cymeradwyo cynnig i godi ffioedd trwyddedau tacsis yng Ngwynedd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r penderfyniad wedi arwain at bryderon y gallai prisiau tacsis gynyddu

Lansio cynllun twristiaeth gynaliadwy yng Ngwynedd

Mae Cynllun Gwynedd ac Eryri 2035 yn adnabod tair egwyddor ar gyfer sicrhau cynaliadwyedd yn y dyfodol

Cyngor Cymuned Llanrug yn cefnogi’r alwad am Ddeddf Eiddo

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar gynghorau eraill i ddilyn eu hesiampl

Dilyn Y Wal Goch i Latfia

Buddugoliaeth odds cartref i dîm pêl-droed Cymru

Posib i streic effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yng Ngwynedd

Yn ôl Cyngor Gwynedd, maen nhw’n gwneud eu gorau i leihau effaith gweithredu diwydiannol yn y sir

Cadw gorsafoedd tân mewn ardaloedd gwledig yn “hanfodol”

Cafodd deiseb yn galw am gadw gorsafoedd Cerrigydrudion, Llanberis, Conwy, Biwmares ac Abersoch ar agor ei lansio dros y penwythnos

Sgrifennu blog i helpu rhieni eraill sydd wedi colli plentyn

Lowri Larsen

“Dydy o byth yn mynd i adael fi, y ffaith fy mod wedi bod trwy’r trawma. Mae yna fywyd ar ôl, jest bod o’n wahanol i beth roeddet wedi ei gynllunio”

Dirywiad ieithyddol yng Ngwynedd “i oeri’r gwaed”

Cadi Dafydd

“Dyna’r gofyniad yn syml, bod posib i bob plentyn gael addysg gyflawn yn Gymraeg.”

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Aelodau o Uno’r Undeb ar gynghorau Gwynedd, Caerdydd a Wrecsam am streicio

Bydd y streiciau’n cael eu cynnal fis nesaf tros gynnig tâl y gweithwyr, medd yr undeb

Cwpan Cymru 2023-24

Elgan Rhys Jones

Taith Llanberis yn dod i ben yn y Cwpan

Gwerthu fferm i’r gymuned er mwyn sicrhau dyfodol y cyflenwad

Elin Wyn Owen

Mae fferm gydweithredol Tyddyn Teg ym Methel ger Caernarfon wedi gwerthu dros £50,000 mewn cyfranddaliadau hyd yn hyn

Cydnabyddiaeth i waith arloesol Cyngor Gwynedd ym maes troseddau rhyw

Mae hwn yn un o’r gwasanaethau cyntaf o’i fath i weithredu trwy gyfrwng y Gymraeg

Cymuned o gymunedau’n gweithio er lles cymdeithas, diwylliant, yr amgylchedd a’r economi

Lowri Larsen

Mae Cymunedoli yn fudiad o 26 o fentrau cymdeithasol yng Ngwynedd sydd wedi dod ynghyd i hyrwyddo mentergarwch cymunedol

Cyfnewidfa hen ddillad ysgol yn Llanrug yn helpu’r amgylchedd a’r gymuned

Elin Wyn Owen

“Mae’n beth da i normaleiddio’r syniad o ailddefnyddio a bod pethau ail-law ddim yn rhywbeth i fod â chywilydd ohonyn nhw”

Dod â thai gwag Gwynedd yn ôl i ddefnydd ac i ddwylo pobol leol

Bydd tai fu unwaith yn ail gartrefi bellach yn gymwys am grant prynwyr tro cyntaf i adnewyddu tai gwag

Prosiect yn dathlu pobol Hirael ac enwau llefydd Beddgelert

Lowri Larsen

Mae’r prosiect yn cael ei gynnal ar ffurf celf a chelfyddyd

Scent My Love

‘Candle Melts’ gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Inc Pinc

Cardiau cyfarch a gwahoddiadau priodas wedi eu gwneud a llaw.

Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.

Y Penbont

Tafarn traddodiadol teuluol yn Llanrug.