Rhybudd fod cymunedau gwledig Gwynedd yn dioddef oherwydd diffyg cysylltedd band eang digonol

Yr argyfwng Covid yn amlygu'r angen i gau’r bwlch digidol rhwng cymunedau gwledig a threfol, yn ôl Liz Saville Roberts

Rhaglen frechu Betsi Cadwaladr yn cyraedd 200,000 o frechlynnau

Mae hynny dwbl y ffigwr ar gychwyn y mis ac yn gymysgedd o'r dôs gyntaf a'r ail dôs

Cadarnhau cynllun £15.4m i ddarparu tai rhent fforddiadwy yng Ngwynedd

Y bwriad yw prynu tai, cynnal gwaith i’w huwchraddio a’u rhentu i drigolion lleol

Gwaith yn cychwyn ar lôn feics o Fethel i Gaernarfon

Y cynghorydd lleol yn disgrifio’r datblygiad fel “cam enfawr” i bentref Bethel

Cylch yr Iaith: Ni ddylid cymeradwyo cais Safle Treftadaeth y Byd i Dirwedd y Llechi heb amodau i warchod y Gymraeg

“Ni ellir 'dathlu' pethau a’u tanseilio yr un pryd,” meddai Howard Huws ar ran Cylch yr Iaith

Cyngor Gwynedd yn chwilio am brentisiaid

“Ewch amdani, mae’n braf darfod pob shifft yn gwybod bod chi wedi gwneud gwahaniaeth i ddiwrnod unigolyn"

Bwyd Môr Menai yn dod i faes parcio Llanrug

“Rydyn ni eisiau i’r gymuned deimlo mai dyma ydi eu siop bysgod nhw”

Adroddiadau bod staff carchar Berwyn wedi ymosod ar siaradwr Cymraeg

Daw hyn lai na phythefnos ar ôl iddo gwyno am beidio cael siarad Cymraeg yn y carchar

Trafod cynyddu prisiau parcio mewn rhai mannau yng Ngwynedd

Bydd y ffioedd diwygiedig yn dod i rym ym mis Ebrill, os caiff y cynnig ei gymeradwyo

Adra yn lansio ymgyrch i gynyddu cyfleoedd gwaith yn y gogledd

Y nod ydi cefnogi mwy na 60 o bobol ifanc i ddatblygu sgiliau newydd a chael mynediad at gyfleoedd gwaith