Rhifyn Gorffennaf Eco’r Wyddfa allan rŵan

Mae rhifyn Gorffennaf y papur bro ar gael o’ch siopau lleol. Beth sydd rhwng y cloriau?

Eco'r Wyddfa
gan Eco'r Wyddfa

Yn y rhifyn hwn:

  • Nia a newyddiaduriaeth darlledu
  • Trafferthion teithio’r fro
  • Ffarwelio â Bl.13 Ysgol Brynrefail
  • Holi Owain Tudur Jones
  • Ar ben arall y lein

a mwy!

Galwad newyddion Awst a Medi

Un rhifyn sy’n cael ei gyhoeddi ar gyfer Awst a Medi gan fod yr holl wirfoddolwyr yn haeddu hoe fach hefyd! Felly anfonwch wybodaeth am ddigwyddiadau, newyddion, hysbysebion a chyfarchion ar gyfer misoedd Awst a Medi at ecorwyddfa@gmail.com neu at eich gohebydd pentref erbyn Gorffennaf 9fed os gwelwch yn dda. Anelwn gyhoeddi’r rhifyn ar Orffennaf 23ain.

Pwy yw fy ngohebydd pentref?

Bethel:
Richard Ll Jones, 5 Y Ddôl, Bethel. 01248 670115 richard.llwyd@yahoo.co.uk

Brynrefail:
Lowri Prys Roberts, Godre’r Coed, Brynrefail. 01286 870580 lowri-prys@supanet.com

Caeathro:
Lowri Ceiriog, 4 Erw Wen, Caeathro. lowriceiriog@hotmail.co.uk

Ceunant:
Trystan a Sioned Larsen, Bodafon, Ceunant. 01286 650799 sionedlarsen@googlemail.com

Deiniolen:
Nia Gruffudd, 3 Hafod, Clwt y Bont. 01286 870394 glyn.gruffudd@btinternet.com

Dinorwig:
Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Dinorwig. 01286 870292

Llanberis:
Eifion Roberts, Swn y Gwynt, Llanberis. 01286 870740 eifionroberts132@btinternet.com

Llanrug:
Eryl Roberts, Peris, 56 Glanffynnon, Llanrug. 01286 675384

Nant Peris:
Kate Pritchard, 01286 675384 econantperis@hotmail.com

Penisarwaun: Swydd y gohebydd yn wag ar hyn o bryd. Mwy o wybodaeth yma.

Waunfawr: Iola Gruffydd, iolallew@hotmail.co.uk