Rhifyn Tachwedd Eco’r Wyddfa ar y ffordd i’r siopau

Ond beth sydd ynddi??

Eco'r Wyddfa
gan Eco'r Wyddfa
  • Diweddariad am waith y Grid Cenedlaethol
  • Argraffiadau cynghorydd newydd
  • Deg y Dysgwyr
  • Nofio gyda’r sêr
  • Hanes tripiau Wales Away diweddaraf
  • Hydref prysur i hoci
  • Baner Werdd i Barc Padarn
  • Dathlu 500 rhifyn Eco’r Wyddfa, beth ydych chi’n cofio o’r rhifyn 1af?!

A llawer iawn mwy.

Cofiwch anfon eich eitemau ar gyfer rhifyn Rhagfyr erbyn 12/11/21, unai trwy e-bostio ecorwyddfa@gmail.com neu gysylltu â’ch gohebydd pentref.

Gohebwyr Pentrefi

Bethel:
Richard Ll Jones, 5 Y Ddôl, Bethel. 01248 670115 richard.llwyd@yahoo.co.uk

Brynrefail:
Lowri Prys Roberts, Godre’r Coed, Brynrefail. 01286 870580, lowri-prys@supanet.com

Caeathro:
Lowri Ceiriog, 4 Erw Wen, Caeathro. lowriceiriog@hotmail.co.uk

Ceunant:
Trystan a Sioned Larsen, Bodafon, Ceunant. 01286 650799 sionedlarsen@googlemail.com

Deiniolen:
Nia Gruffudd, 3 Hafod, Clwt y Bont. 01286 870394 glyn.gruffudd@btinternet.com

Dinorwig:
Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Dinorwig. 01286 870292

Llanberis:
Eifion Roberts, Sŵn y Gwynt, Llanberis. 01286 870740 eifionroberts132@btinternet.com

Llanrug:
Yn chwilio am ohebydd newydd – cysylltwch ag Eryl neu’r golygyddion i ddatgan diddordeb.
Eryl Roberts. Peris, 56 Glanffynnon, Llanrug.  01286 675384

Nant Peris:
Kate Pritchard, 01286 675384 econantperis@hotmail.com

Penisarwaun:
Swydd y gohebydd yn wag ar hyn o bryd

Waunfawr:
Iola Gruffydd, iolallew@hotmail.co.uk