Apelio ar bobol i gadw draw o byllau chwareli fel Glyn Rhonwy

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Gwynedd wedi pwysleisio’r perygl o nofio mewn pyllau chwareli.

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
Llun Cyngor Gwynedd

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Gwynedd wedi pwysleisio’r perygl o nofio mewn pyllau chwareli fel Glyn Rhonwy yn ystod y tywydd braf.

Daw’r rhybudd yn dilyn digwyddiadau diweddar yn Llanberis a Dyffryn Nantlle wrth i bobol dresmasu a neidio oddi ar y clogwyni i mewn i’r dŵr – gan hefyd fynd yn erbyn cyfyngiadau COVID-19.

Eglurodd Cyngor Gynedd yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng cenedlaethol oherwydd COVID-19, mae’n bwysicach nag erioed i barchu’r rheolau sydd mewn lle.

Mae’r angen i drwsio’r difrod i ffensys diogelwch yn rhoi staff y Cyngor mewn perygl di-angen o ledaenu neu ddal yr haint, heb sôn am y risg a’r pwysa ychwanegol ar y gwasanaethau brys petai rywun yn mynd i drafferthion yn y dŵr.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi: “Mae’r safle yng Nglyn Rhonwy wedi ei gau i ffwrdd am reswm.

“Mae unrhyw un sy’n anwybyddu’r nifer o arwyddion a osodwyd ar y safle yn rhoi eu hunain mewn peryg diangen.

“Mae’r pyllau chwarel sydd wedi eu defnyddio gan dresmaswyr i nofio ynddynt yn cynnwys nifer o beryglon allai arwain at anafiadau difrifol, neu waeth – yn cynnwys malurion tanddwr a darnau llechi miniog.

“Dylid cofio hefyd bod tymheredd y dŵr yn y pyllau yn beryglus o oer, hyd yn oed yn ystod cyfnodau hir o dywydd poeth.

“Mae ein neges i’r cyhoedd yn syml – cadwch allan o’r safle peryglus hwn.”

Ychwanegodd y Cynghorydd: “Rydym hefyd yn apelio i rieni i sicrhau fod  eu plant yn ymwybodol o’r peryglon o dresmasu ar gyn-safleoedd diwydiannol ac i osgoi nofio mewn unrhyw byllau neu lynnoedd all fod â pheryglon cudd megis cerrynt tanddwr neu ddŵr tyfn dirybudd.”

Peryglon cudd

Ategwyd yr un neges gan Heddlu Gogledd Cymru fod dŵr pyllau fel hyn yn arbennig o oer ac yn llawn peryglon cudd.

“Dros y blynyddoedd diweddar bu sawl trychineb yn yr ardal ar ôl i bobol fynd i drafferthion ar ôl mynd i mewn i byllau mewn chwareli,” meddai’r Uwch-arolygydd Richie Green o Heddlu Gogledd Cymru.

“Mae’n demtasiwn i neidio i mewn i’r pwll neu’r llyn agosaf ar ddiwrnod poeth neu i nofio yn nyfroedd hen chwarel, mae’r pyllau yn ddwfn iawn – hyd at 60 metr o ddyfnder – a gall dod allan fod yn anodd oherwydd yr ochrau serth.

“Yn ogystal â’r peryglon sy’n gysylltiedig â nofio mewn llefydd anghysbell, mae neidio o greigiau hefyd yn rhoi pobol mewn perygl.

“Mae nofio mewn chwareli gwag yn beryglus iawn ac rwy’n ymbilio ar blant a phobol ifanc ac unrhyw un arall i gadw draw.”

Tresmasu

Mae’r cyhoedd hefyd yn cael eu hatgoffa gan yr Heddlu bod chwareli yn eiddo preifat a bod unrhyw un sy’n nofio neu yn dringo’r creigiau yn tresmasu.

“Er bod y tywydd yn boeth mae’r dŵr yn rhewllyd ac yn llawn peryglon fel sbwriel, chwyn a brwyn nad ydyn nhw o reidrwydd i’w gweld ar yr wyneb,” meddai’r Uwch-arolygydd Green.

“Mae’r dŵr yn gallu bod yn ddwfn iawn a gall nofwyr fynd allan o’u dyfnder yn hawdd.

“Os ydych yn meddwl am nofio mewn llefydd o’r fath, meddyliwch eto, ystyriwch y peryglon a pheidiwch â thresmasu.

“Rydych yn rhoi eich hun mewn peryg ac, o bosib, bobol eraill a fydd yn gorfod dod i’ch achub.

“Rydym yn annog rhieni a gofalwyr i ddysgu eu plant am beryglon tresmasu ac i osgoi nofio mewn pyllau a llynnoedd ac i fod yn ymwybodol o’r hyn mae eu plant yn ei wneud yr haf hwn.”